Privātuma politika

Informācija par Pārzini

Personas datu pārzinis: SIAArodDrošība, Reģ. Nr. 40103184242 (turpmāk – Uzņēmums), juridiskā adrese: Pērses iela 4, Tukums, LV-3101, tālr. +371 29227002, e-pasta adrese: info@aroddrosiba.lv, mājaslapa: www.aroddrosiba.lv

Kontaktinformācija par personas datu apstrādi saistītajos jautājumos, personas datu aizsardzības speciālista e-pasta adrese: info@aroddrosiba.lv

Ja Jums ir radušies jautājumi saistībā ar Jūsu personu datu apstrādi, tad Jūs varat sazināties ar Uzņēmumu, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju.

Personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Personas datu apstrādes paziņojumā lietotie jēdzieni – personas dati, personas datu apstrāde, datu subjekts un citi jēdzieni tiek lietoti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk - Regula) izpratnē.

Komercdarbību nav iespējams veikt bez personu datu apstrādes, tāpēc šī paziņojuma mērķis ir sniegt vispārīgu ieskatu par Uzņēmuma veikto personas datu apstrādi un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos, piemēram, līgumos, vienošanās, iekšējos noteikumos, rīkojumos, lēmumos, aktos, iesniegumos, var būt sniegta papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Uzņēmums apstrādājot personas datus, ievēro normatīvo tiesību aktu prasības, konfidencialitātes prasības, vispārīgos personas datu apstrādes principus, kā arī aizsargā personas datus, izmantojot tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, kas atbilst mūsdienu prasībām.

Uzņēmums var apstrādāt Jūsu personas datus papīrā vai elektroniskā formā, telefoniski, mutiski klātienē, veicot videonovērošanu, fotografēšanu. Personas datu apstrādi var veikt Uzņēmuma darbinieks vai kāds no Uzņēmuma apstrādātājiem (citam uzņēmumam), ar ko Uzņēmumam ir noslēgts līgums. Apstrādājot personas datus Uzņēmums var būt gan kā pārzinis, gan kā apstrādātājs.

Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem (iesniegt rakstveida iesniegumu Uzņēmumam), pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, personas datu dzēšanu, personas datu pārnesamību, iebilst pret personas datu

Personas datu apstrādes principi

Uzņēmums apstrādā personas datus, ievērojot šādus datu apstrādes principus:

Personas datu apstrādes nolūki jeb mērķi

Uzņēmuma personas datu apstrādes nolūki ir saistīti ar komercdarbības funkcijām un pakalpojumu sniegšanu, apstrādā personas datus galvenokārt šādiem leģitīmiem nolūkiem:

 

 

Tiesisks pamats personas datu apstrādei

Uzņēmums apstrādā personas datus tikai tādos gadījumos, kad tam ir tiesisks pamats. Tiesiskais pamats datu apstrādei ir šāds:

Apstrādājamie personas dati

Uzņēmuma komercdarbības funkciju un pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanas ietvaros var veikt šādu personas datu kategoriju apstrādi:

Personas datu apstrāde un aizsardzība

Uzņēmums attiecībā uz datu subjektu neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu.

Uzņēmums apstrādā personas datus ar fiziskiem un loģiskiem aizsardzības līdzekļiem, ņemot vērā mūsdienu tehnoloģiju iespējas, pastāvošos privātuma riskus un Uzņēmumam pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tai skaitā, izmantojot vismaz šādus drošības pasākumus:

Personas datu saņēmēji

Uzņēmums veic attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu personas datus atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata konkrētajai personas datu apstrādei.

Personas datiem var piekļūt Uzņēmuma darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei. Uzņēmums neizpauž personas datus trešajām personām, izņemot:

Pirms datu nodošanas trešajai personai, Uzņēmums rūpīgi izvērtē, vai konkrētajai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats. Uzņēmums nenodod personas datus uz trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) vai starptautiskām organizācijām.

Personas datu glabāšanas ilgums

Uzņēmums glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes nolūkiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

Pēc tam, kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, datu subjekta personas dati tiek dzēsti/iznīcināti, ja ārējie tiesību akti nenosaka citu glabāšanas termiņu.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Datu subjektam ir tiesības saņemt Regulā un citos normatīvos aktos noteikto informāciju par viņa personas datu apstrādi, pārliecināties par savu datu precizitāti un lūgt tos labot, t.sk., tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem (saņemt par sevi datus), kā arī pieprasīt veikt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret datu apstrādi, atsaukt piekrišanu savu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Regulas noteiktajos gadījumos un kārtībā. Tomēr minētās tiesības nav absolūtas, piemēram, piekrišanas atsaukums neietekmē tās apstrādes likumību, kas tikusi veikta, pamatojies uz piekrišanu, pirms atsaukuma.

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Uzņēmums par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums:

Uzņēmumam ir pienākums bez maksas sniegt atbildi viena mēneša laikā, ja vien Uzņēmums nepagarina atbildes sniegšanu līdz trim mēnešiem, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un skaitu.

Uzņēmums veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

Uzņēmums nodrošina datu apstrādi un drošību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, datu subjekta iebildumu gadījumā, kā arī veic operatīvas darbības, lai rastu situācijas risinājumu. Tomēr, ja datu subjekts uzskata, ka datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

Pēc datu subjekta rakstveida pieprasījuma saņemšanas, Uzņēmums:

Ja Uzņēmumam ir nepieciešama papildu informācija, lai identificētu datu subjektu, kurš pieprasa informāciju, vai izpildītu pieprasījumu, tad Uzņēmums var lūgt sniegt papildu informāciju, lai spētu korekti izpildīt pieprasījumu un atlasīt informāciju (piemēram, precizēt norādi uz konkrētiem dokumentiem un datumiem, vietu, laiku).

Personas datus Uzņēmums var iegūt:

Mājaslapu apmeklējumi apstrāde

Uzņēmuma mājaslapā tiek vākti dati par Uzņēmuma mājaslapas apmeklētājiem, tādējādi gūstot iespēju Uzņēmumam izvērtēt, cik noderīga ir mājaslapu un kā to var uzlabot.

Uzņēmuma mājaslapā var tikt izvietota saite uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas noteikumi vai personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Uzņēmums nenes nekādu atbildību.